Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001în curs de actualizare ...


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 20.06.2022
#Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
01 Bîgu Cristian-Alexandru
02 Conea Florin
03 Dan Andreea-Paraschiva
04 Doci Leon
05 Doci Petru
06 Flore Floarea Mihaela
07 Gafton Florina
08 Gheorghe Ileana
09 Griga Florin Ioan
10 Groze Daniela-Maria
11 Guță Diana Monica
12 Haruta Ana-Maria
13 Ilea Florin Dan
14 Irimie Dorina
15 Lupuți Mircea
16 Mihalachi Emanuela Corina Marilena
17 Palage Leon-Lucian
18 Rognean Ileana
19 Roș Viorel
20 Rus Alin-Claudiu
21 Rus Ștefan
22 Simionca Ion
23 Simionca Traian
24 Gheorghe Ileana
25 Toderici Adrian Octavian
26 Trișcă Florentina
27 Vlad Alexandru

Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Pentru completarea în pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 se descarcă Cererea 2021. (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare cerere
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
DescriereFișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Nr. Data Tip Detalii
03 11.10.2022 teren agricol 0.6492 ha
02 19.08.2022 teren agricol 2.30 ha
01 19.08.2022 teren agricol 2.30 ha
20 15.07.2020 teren agricol 0.1071 ha
19 15.07.2020 teren agricol 0.2391 ha
18 15.07.2020 teren agricol 0.2500 ha
17 15.07.2020 teren agricol 0.3600 ha
16 15.07.2020 teren agricol 0.5861 ha
15 09.07.2020 teren agricol 0.1600 ha
14 09.07.2020 teren agricol 0.58 ha
04 13.01.2020 teren agricol 0.3700 ha
03 13.01.2020 teren agricol 0.5300 ha
02 07.01.2020 teren agricol 0.1492 ha
01 07.01.2020 teren agricol 0.2391 ha
35 04.12.2019 teren agricol 0.0383 ha
34 27.11.2019 teren agricol 0.0662 ha
33 22.11.2019 teren agricol 0.1518 ha
69 20.11.2018 teren agricol 0.5077 ha
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
02.02.2023Plan parcelar tarla T23/1, județul Bistrița-Năsăud, U.A.T. Livezile
27.01.2023ANUNȚ ȘEDINȚĂ PUBLICĂ
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 31.01.2023, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Livezile ( sala de ședințe), din sat Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc ședința publică a Consiliului local al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordine de zi:
(detalii în documentul atașat)
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case Comuna Livezile 2023

DataDescriereFișier
25.11.2022Anunț trageri poligon
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna decembrie 2022, se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează:
22.11.2022Anunț privind organizarea unei ședințe publice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 29.11.2022, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Livezile (sala de ședințe), din sat Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc ședința publică a Consiliului local al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre nr. 55/07.10.2022 privind bursele acordate la nivelul Școlii Gimnaziale Livezile, pentru anul școlar 2022-2023
2. Proiect de hotărâre nr.63/22.11.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară Nr.IG173300272/22.06.2017, în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2, până la data de 01.06.2023
3. Proiect de hotărâre nr.64/22.11.2022 privind aprobarea listei de priorități, întocmită de Comisia socială de analiză și soluționare, a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri, construite prin ANL, în localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud, depuse în anul 2022
4. Alte probleme administrative
09.11.2022Lista solicitanților care au acces la locuință (prin îndeplinirea prevederilor pct. A din criteriile - cadru anexa nr.3)
07.11.2022Primarul comunei Livezile, domnul Traian Simionca, alături de Consiliul local și întregul aparat administrativ al comunei Livezile, deplâng trecerea în neființă a celui care a fost domnul Gîță Emil, fost consilier local.
Un ultim omagiu celui care, de-a lungul a mai multor mandate, a fost un bun coleg.
Suntem alături de familia îndurerată!
Dumnezeu să-l odihnească!
31.10.2022În perioada 31 octombrie - 25 noiembrie 2022, operatorul de Salubritate S.C. SUPERCOM S.A. organizează o nouă campanie gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale în județul Bistrița-Năsăud.
25.11.2022 - Comuna Livezile
27.10.2022COMUNA LIVEZILE, titular al proiectului ”Amenajare șanțuri betonate - strada Poliției” anunță pubicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - strada Poliției” propus a fi amplasat în comuna Livezile, CF. nr. 29663, județul Bistrița-Năsăud, titular COMUNA LIVEZILE.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 09:00 - 15:00, și vineri între orele 09:00 - 13:00 și la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
27.10.2022COMUNA LIVEZILE, titular al proiectului ”Amenajare șanțuri betonate - strada Mică, localitatea Livezile” anunță pubicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - strada Mică, localitatea Livezile” propus a fi amplasat în comuna Livezile, CF. nr. 29917, județul Bistrița-Năsăud, titular COMUNA LIVEZILE.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 09:00 - 15:00, și vineri între orele 09:00 - 13:00 și la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
19.10.2022COMUNA LIVEZILE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - pe imobilele terenuri înscrise în CF 30615, 30671 Livezile, Nr. CAD 30615, 30671”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
19.10.2022COMUNA LIVEZILE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - pe imobilele terenuri înscrise în CF 30626, 30629 Livezile, Nr. CAD 30626, 30629”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
14.10.2022Plan cadastral, județul Bistrița-Năsăud, U.A.T. Livezile, sectoare cadastrale 144, 183, 275
13.10.2022COMUNA LIVEZILE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate-strada Poliției”, propus a fi amplasat în comuna Livezile, CF. nr. 29663, jud. Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
13.10.2022COMUNA LIVEZILE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - pe imobilele terenuri înscrise în CF 30615, 30671 Livezile, Nr. CAD 30615, 30671”, propus a fi amplasat în loc. Livezile, intravilan, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
13.10.2022COMUNA LIVEZILE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - pe imobilele terenuri înscrise în CF 30626, 30629 Livezile, Nr. CAD 30626, 30629”, propus a fi amplasat în loc. Livezile, intravilan, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
11.10.2022Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Comuna Livezile anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare șanțuri betonate - strada Mica, localitatea Livezile”, propus pentru a fi amplasat în localitatea Livezile, CF. nr. 29917, comuna Livezile, jud. Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20 și la sediul titularului, COMUNA LIVEZILE, din localitatea Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 9-15 și vineri între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
06.10.2022INFORMARE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației Campanie de informare a cetățenilor ”DEEE-urile - Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice”
03.10.2022ANUNŢ PREALABIL – PUBLICARE PLAN PARCELAR ŞI TABEL PARCELAR
Primarul comunei Livezile anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar întocmite pentru tarla 24, parcelele 6/1, 5/1, 5, 3
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
21.09.2022ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
Anunț licitație publică pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului proprietate privată a comunei Livezile înscris în CF 28017 Livezile, nr. cadastral 28017, 28017-C1, 28017-C2, teren cu construcții Cămin de bătrâni, situat în localitatea Cușma, nr. 106A, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud
20.09.2022Anunț privind organizarea unei ședințe publice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 27.09.2022, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Livezile (sala de ședințe), din sat Livezile, nr. 161, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, va avea loc ședința publică a Consiliului local al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Livezile
2. Proiectul de hotărâre nr.48/06.09.2022 privind cea de-a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Livezile, pe anul 2022, inițiat de primarul comunei Livezile
3. Alte probleme administrative
19.09.2022INFORMARE DE PRESĂ APIA
Precizări importante privind Măsura 1 ”Microgranturi în domeniul agroalimentar”
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii Măsurii 1 ”Microgranturi în domeniul agroalimentar” că pot încărca rapoartele de progres în cadrul sistemului informatic Granturi IMM, secțiunea IMM RECOVER, modulul Implementare.
(detalii în documentul atașat)
15.09.2022ANUNȚ PRIVIND ACCESUL LA LOCUINTELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURILE AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, ÎN COMUNA LIVEZILE.
Primăria comunei Livezile invită locuitorii comunei Livezile, interesați de închirerea unei locuințe pentru tineri, construite din fondurile A.N.L., în comuna Livezile, că își pot depune dosarele în perioada 15.09.2022 - 17.10.2022, la sediul primariei.
(detalii în documentul atașat)
25.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ
MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli, crescători de animale din sectoarele suin și avicol
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 27 august - 15 septembrie 2022, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional pentru susținerea următoarelor activități:
- creșterea și/sau îngrășare și/sau reproducția suinelor;
- creșterea și/sau reproducția și/sau incubația păsărilor.
23.08.2022În perioada 22-27 august 2022, operatorul de Salubrizare S.C. SUPERCOM S.A. organizează o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, altele decât echipamente electrice sau electrocasnice
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
11.08.2022Anunț privind organizarea unei ședințe publice
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 18.08.2022, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Livezile, din sat Livezile, nr. 161, județul Bistrița-Năsăud, în sala de ședințe, va avea loc ședința publică a Consiliului local al comunei Livezile, cu următoarea ordine de zi:
11.08.2022Informare publică
În conformitate cu prevederile art. 154, aliniatul 1) din OMAI 135/23.10.2015 pentru aprobarea ”Normelor tehnice privind managementul activivităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de muniție rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor, vă informăm că în data de 18.08.2022 în intervalul ora 10:00 - 15:00, în poligonul militar Dorolea se execută distrugerea elementelor de muniții rămase neexplodate din timpul celui de al Doilea Război Mondial, descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud”
06.07.2022COMUNICAT DE PRESĂ - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează plata aferentă ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 01 ianuarie - 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), în conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare.
15.06.2022ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ
Anunț consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal introducere terenuri în intravilan pentru construire imobile industriale, de depozitare și agrozootehnice, împrejmuire, amenajare accese, extindere rețele edilitare, racorduri și branșamente.
( ... ) Detalii în documentul atașat
09.06.2022ANUNȚ PUBLIC
PRIVIND DEMARAREA INVESTIGAȚIILOR DE TEREN PE TRASEUL DRUMULUI DE MARE VITEZĂ BAIA MARE - SUCEAVA:
LOT 2 BISTRIȚA-VATRA DORNEI
FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
09.06.2022ANUNȚ CALENDAR COLECTARE DEȘEURI
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case ( Comuna Livezile )
03.06.2022ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
Anunț licitație publică pentru închirierea unor pajiști comunale aparținând domeniului public al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
26.05.2022INFORMARE PROGRAM DE COLECTARE DEȘEURI
Începând cu luna iunie 2022 se modifică programul de colectare a deșeurilor în tot județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea măsurii ”colectare din poartă în poartă” pe 4 fracții a deșeurilor municipale.
Această modificare a programului de colectare survine și datorită solicitărilor A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud către operatorul autorizat de colectare și transport a deșeurilor SUPERCOM S.A. de a nu mai suprapuna zilele de colectare a deșeurilor reziduale cu cele reciclabile, pentru evitarea suspiciunii de colectare a deșeurilor.
12.05.2022TABEL NOMINAL (revizuit)
Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată prin Legea nr. 231/2018
12.05.2022TABEL NOMINAL
Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate, potrivit art. 27 alin. (2^3) din Legea nr.18/1991, republicată, modificată prin Legea nr.231/2018 și Legea nr.87/2020
11.05.2022Anunț Intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal
ANUNȚ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
Introducere TERENURI ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IMOBILE INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE ȘI AGROZOOTEHNICE, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCESE, EXTINDERE REȚELE EDILITARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE
Inițiatori: Simionca Ionuț, Simionca Ion, Simionca Mariana, Kecskes-Simionca Tiberiu-Ciprian, Kecskes-Simionca Iuliana
28.04.2022Anunț - Poligon complex Livezile luna mai
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna mai 2022 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
06.04.2022Anunț licitație publică închirierea pajiști comunale
Anunț licitație publică pentru închirierea pajiștii comunale aparținând domeniului public al comunei Livezile, județul Bistrița-Năsăud
30.03.2022Anunț - Poligon complex Livezile luna aprilie
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna aprilie 2022 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
24.03.2022Informare de presă - APIA
Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii cu privire la obligația de a respecta normele de ecocondiționalitate
14.03.2022Anunț public - Recensământul populației și locuințelor 2021
Între 14 martie și 15 mai 2022 are loc etapa de autorecenzare online a Recensământului populației și locuințelor 2021.
Pentru prima dată în România, recensământul va fi complet informatizat, oferindu-se posibilitatea autorecenzării asistate sau autorecenzării.
Aveți posibilitatea să optați pentru autorecenzarea asistată, proces ce se va desfășura la sediul Primăriei comunei Livezile, sala de ședințe și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației Livezile, după următorul program:
Luni - Vineri 09:00 - 16:00
Sâmbătă - Duminică: 09:00 - 13:00
01.03.2022Anunț public
Primăria comunei Livezile organizează în data de 04.03.2022, ora 10:00, la sediul Căminului cultural din localitatea Livezile, dezbaterea publică asupra proiectului:
"Întocmire PLAN URBANISTIC ZONAL pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a 2000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale" proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnița, a terenului idenitficat în C.F. nr. 25905, nr. cad. 25905.
18.02.2022Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului
Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate, potrivit art.27 alin (2^3) din Legea nr.18/1991, republicată, modificată prin Legea nr.231/2018 și Legea nr. 87/2020
11.02.2022Anunț RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu
04.02.2022Anunț depunere solicitare de emitere acord mediu
S.C. ÎNDEMÎNAREA CONSTRUCT YND S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
"Perimetru temporar de extracție agregate minerale Livezile Terasă 2", propus a fi amplasat în localitatea Livezile, extravilan, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20 și la sediul titularului: S.C. ÎNDEMÎNAREA CONSTRUCT YND S.R.L., din localitatea Jelna, nr.74C, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița-Năsăud, în zilele de luni - joi între orele 9 - 15 și vineri, între orele 9-13.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, pe toată durata procedurii de mediu.
01.02.2022Anunț consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal
”Întocmire PUZ pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a terenului identificat în C.F. nr. 25905 Livezile, nr. cad. 25905, în suprafață de 2.000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Bugai Grigore și Buhai Domnica”
19.01.2022Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
16.12.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna ianuarie (2022)
vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex LIVEZILE, în luna ianuarie 2022, se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează:
16.12.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare
CIOATĂ DIDINU , titular al proiectului "Construire spațiu de producție și birouri", propus a fi amplasat în localitatea Livezile, în, intravilan, județul Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire spațiu de producție și birouri", propus a fi amplasat în localitatea Livezile, în, intravilan, județul Bistrita-Nasaud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9:00 - 15:00 și vineri între 9:00-13:00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 de zile de la data publicării prezentului anunț, pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.
26.11.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna decembrie
vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex LIVEZILE, în luna decembrie 2021, se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează:
17.11.2021Anunț public
S.C. RODYMOB LUX S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Autorizației de mediu pentru Atelier producție mobilier, pe amplasamentul situat în localitatea Livezile, str. Crucii, nr. 423, Hala 5, Corp A, comuna Livezile.
Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, telefon 0263-224064, fax 0263-223709.
Propunerile și contestațiile se depun în scris, sub semnătură și cu date de identificare la aceeași adresă.
11.11.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA LIVEZILE, titular al proiectului "Modernizare și asfaltare strada Brutăriei, localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare și asfaltare strada Brutăriei, localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud", în intravilanul localității Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
11.11.2021Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA LIVEZILE, titular al proiectului "Modernizare și asfaltare strada Grădiniței, localitatea Dorolea, județul Bistrița-Năsăud", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare și asfaltare strada Grădiniței, localitatea Dorolea, județul Bistrița-Năsăud", în intravilanul localității Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud.
10.11.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) li ale alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
09.11.2021Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului
Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate, potrivit art.27 alin (2^3) din Legea nr.18/1991, republicată, modificată prin Legea nr.231/2018 și Legea nr. 87/2020
09.11.2021Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului
Tabel nominal cuprinzând persoanele fizice cărora li se stabilește dreptul de proprietate, potrivit art. 23 alin (4) + din Legea nr.18/1991, republicată, modificată prin Legea nr.231/2018
04.11.2021Anunț public
Comuna Livezile anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Modernizare și asfaltare strada Brutăriei, localitatea Livezile, județul Bistrița-Năsăud ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud
04.11.2021Anunț public
Comuna Livezile anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Modernizare și asfaltare strada Grădiniței, localitatea Dorolea, județul Bistrița-Năsăud ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud
02.11.2021Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
29.10.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna noiembrie
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna noiembrie 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
30.09.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna octombrie
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna octombrie 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
30.08.2021Comunicat de presă APIA
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA ) continuă eliberarea de adeverințe beneficiarilor Campaniei 2021, pentru schemele de plăți directe și măsurile de mediu și climă, astfel:
30.08.2021Comunicat de presă APIA
APIA efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor
30.08.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna septembrie
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna septembrie 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
17.08.2021Anunț - Intenție elaborare PUZ
INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Nr. 9214 /17.08.2021 pentru introducerea in intravilanul localității Dumbrava a 2.000 mp in scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a terenului identificat in CF. nr. 25905 Livezile, nr. cad. 25905, în suprafață de 2.000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica, în perioada 17.08.2021 - 17.09.2021
03.08.2021Anunț - Poligon complex Livezile luna august
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna august 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor defensive sau ofensive după cum urmează:
15.07.2021ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA, titular al proiectului "Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița-Năsăud" propus a fi amplasat în comunele Bistrița-Bîrgăului, Tiha Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Josenii Bîrgăului, Livezile și municipiul Bistrița, intra- și extravilan, județul Bistrița-Năsăud, titular: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ-TISA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud din Bistrița, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi între orele 9:00-15:00, și vineri între ore le 9:00-13:00 și la următoarea adresă de internet http://apmbn.anpm.ro/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
12.07.2021Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
24.05.2021Anunț proiect de regulament
Anunț proiect de regulament privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Livezile
24.05.2021Comunicat Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02267
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna IUNIE 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează: (. . .detalii în fișierul atașat)
24.05.2021Comunicat Ministerul Apărării Naționale - U.M. 02267
Vă înștiințăm că în cadrul Poligonului complex Livezile, în luna MAI 2021 se execută trageri cu muniție de război sau aruncarea grenadelor de război defensive sau ofensive după cum urmează: (. . .detalii în fișierul atașat)
29.04.2021Comunicat M.A.I. - D.S.U. - I.G.S.U. - I.S.U. Bistrița-Năsăud
În conformitate cu prevederile art. 154, alineatul 1) din OMAI 135/23.10.2015 pentru aprobarea ”Normelor tehnice privind managementul activităților de intervenție pentru asanarea terenurilor de muniție rămase neexplodate din timpul conflictelor armate și executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor", vă informăm că în data de 06.05.2021 în intervalul orar 10:00 - 15:00, în poligonul militar Dorolea se execută distrugerea elementelor de muniții rămase neexplodate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud”
21.04.2021Anunț public
S.C. Mariana IMPEX S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Autorizației de mediu pentru funcționarea: ATELIER DEBITARE MATERIAL LEMNOS pe amplasamentul situat în localitatea Valea Poienii, nr.29, comuna Livezile. La sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20, telefon 0263-224-064, fax 0263-223-709, pot fi obținute informații suplimentare. Propunerile și contestațiile se depun în scris sub semnătură și cu date de identificare la aceeași adresă.
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
08.03.2021Primăria Livezile informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
26.01.2023Solicitare de oferte
CPV 45500000 - 2 Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator (Rev.2)
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr. 160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, e-mail: primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă de servicii - ”Închiriere de utilaje pentru lucrările de întreținere și repararea drumurilor și străzilor din comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
CPV 45500000 - 2 Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator (Rev.2)
04.01.2023Solicitare de oferte
CPV 45310000 - 3 Lucrări de instalații electrice (Rev. 2)
Primăria comunei Livezile, cu sediul în Livezile, nr. 160, județul Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă de lucrări pentru
”Înlocuire lămpi neon cu lămpi led la Sala de Sport din localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 09.01.2023 ora 10:00
CPV 45310000 - 3 Lucrări de instalații electrice (Rev. 2)
15.11.2022Solicitare de oferte
Cod CPV 90620000-9 "Servicii de deszăpezire"
Primăria comunei Livezile, cu sediul în Livezile, nr. 160, județul Bistrița-Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze conform referatului de necesitate Nr.12187 din 04.11.2022.
Cod CPV 90620000-9 ”Servicii de deszăpezire” sens în care vă invităm să depuneți oferta dvs. de preț până la data de 18.11.2022 ora 10:00, constând în achiziționarea de: Servicii de deszăpezire.
DENUMIREA ACHIZIȚIEI: Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului de pe drumurile locale (străzi și unele drumuri de exploatare agricolă de pe raza comunei Livezile, în perioada 01.12.2022 - 28.02.2023 pentru următoarele loturi:
( detalii în documentul atașat )
Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.11.2022 ora 10:00
CPV 45112100 - 6 Lucrări de săpare de șanțuri (Rev.2)
11.11.2022Solicitare de oferte
CPV 45112100 - 6 Lucrări de săpare de șanțuri (Rev.2)

În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă de lucrări pentru - ”Amenajare șanțuri prin betonare pe raza localității Livezile, comuna Livezile, zona DN 17, CF 30626 și 30629, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.11.2022 ora 10:00
CPV 45112100 - 6 Lucrări de săpare de șanțuri (Rev.2)
21.10.2022INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Cod CPV 55524000 - 9 "Servicii de catering pentru școli" (Rev.2)
Comuna Livezile, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în localitatea Livezile, nr. 160, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, vă invită să participați la procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de prestări servicii - ”Servicii de catering pentru Școala Gimnazială Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Ofertele se pot depune până la data de 25.10.2022, ora 10:00, la sediul instituției sau pe adresa de mail: alin.rus@primarialivezilebn.ro
24.05.2022Solicitare de oferte
CPV 45233160 - 8 Drumuri și alte suprafețe pietruite (Rev. 2)
CPV 45112100 - 6 Lucrări de săpare șanțuri (Rev. 2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă de lucrări pentru - ”Amenajare strada Pieței 2 (CF 30591) din localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 27.05.2022
CPV 45233160 - 8 Drumuri și alte suprafețe pietruite (Rev. 2)
CPV 45112100 - 6 Lucrări de săpare șanțuri (Rev. 2)
13.05.2022Solicitare de oferte
CPV 44313100 - 8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260 - 9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - ”Împrejmuire spațiu verde și realizare acces biserică în localitatea Dorolea, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.05.2022 ora 10:00
CPV 44313100 - 8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260 - 9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)
11.05.2022Solicitare de oferte
CPV 45232150 - 8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev. 2)
CPV 45232400 - 6 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale (Rev. 2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - ”Branșament apă și racord canalizare - Bazin de înot din localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.05.2022
CPV 45232150 - 8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev. 2)
CPV 45232400 - 6 Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale (Rev. 2)
11.05.2022Solicitare de oferte
CPV 45232150 - 8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev. 2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - ”Extindere rețea publică de apă în localitatea Livezile - DJ 172G, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 16.05.2022
CPV 45232150 - 8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev. 2)
05.05.2022Solicitare de oferte
CPV 45221220 - 0 Podețe (Rev.2)
CPV 44114100 - 3 Beton gata de turnare (Rev.2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - ”Realizarea de podețe tubulare la accese pe DC 6A, km 0+000 - 2+000 partea dreaptă în localitatea Livezile, comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.05.2022, ora 10:00
CPV 45221220 - 0 Podețe (Rev.2)
CPV 44114100 - 3 Beton gata de turnare (Rev.2)
19.04.2022Solicitare de oferte
CPV 45500000 - 2 Închirieri de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator (Rev.2)
În conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270-034, e-mail primarie@primarialivezilebn.ro în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă pentru achiziția directă - ”Servicii de închiriere utilaje cu deservent”
Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.04.2022, ora 10:00
CPV 45500000 - 2 Închirieri de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator (Rev.2)
15.11.2021Solicitare de oferte
CPV 45343200 - 5 Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor (Rev. 2)
Termenul limită de depunere a ofertelor 19.11.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45343200 - 5 Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor (Rev. 2)
28.10.2021Solicitare de oferte
CPV 45233222 -1 Lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: asfaltare strada Brutăriei din localitatea Livezile, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 01.11.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45233222 -1 Lucrări de pavare și asfaltare (Rev.2)
22.09.2021Solicitare de oferte
CPV 71220000 - 6 Servicii de proiectare arhitecturală ( Rev. 2 )
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: pentru proiectarea unui spațiu recreativ în zona Cruci ( DC 6A la bazinul de apă din localitatea Livezile )
Termenul limită de depunere a ofertelor 24.09.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 71220000 - 6 Servicii de proiectare arhitecturală ( Rev. 2 )
22.09.2021Solicitare de oferte
CPV 50312300 - 8 Repararea și întreținerea echipamentului de rețea de date ( Rev. 2 )
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: configurare rețea de calculatoare și configurare internet pentru Primăria comunei Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 24.09.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 50312300 - 8 Repararea și întreținerea echipamentului de rețea de date ( Rev. 2 )
30.07.2021Solicitare de oferte
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2) / 45233120 - 6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: lucrări de reparare a căminelor de pe strada Șesul Gării și de turnare a unui covor asfaltic, în localitatea Livezile, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 04.08.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
45233120 - 6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
30.07.2021Solicitare de oferte
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: asfaltare strada Brutăriei din localitatea Livezile, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 04.08.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45233222 - 1 Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev. 2)
17.06.2021Solicitare de oferte
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: Schimbare 43 lămpi cu led de 50 W și 45 lămpi cu led de 29 W pe străzile din localitatea Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 22.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
17.06.2021Solicitare de oferte
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: Schimbare 43 lămpi cu led de 50 W și 45 lămpi cu led de 29 W pe străzile din localitatea Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 22.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
Cod CPV 34928500 - 3 Echipament de iluminat stradal (Rev. 2)
02.06.2021Solicitare de oferte
CPV 44313100-8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260-9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: împrejmuire spațiu verde și realizare acces biserică în localitatea Dorolea, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 07.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 44313100-8 Împrejmuire cu plasă metalică (Rev. 2)
CPV 45233260-9 Lucrări de construcții de căi de acces pentru pietoni (Rev. 2)
31.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: schimbare de destinație din anexă în capelă mortuară, amenajări exterioare și împrejmuire în localitatea Dorolea, comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 03.06.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev. 2)
10.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45233160-8 Drumuri și alte suprafețe pietruite, 45112100-6 Lucrări de săpare șanțuri,
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: proiectare și execuție lucrări de pietruire, profilare, cilindrare, construire podeț cu țeavă corugată și amenajare rigole betonate la Piața Auto din comuna Livezile
Termenul limită de depunere a ofertelor 13.05.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
COD CPV 71322000-1; 45233160-8; 45112100-6
10.05.2021Solicitare de oferte
CPV 45233160-8 Drumuri și alte suprafețe pietruite, 45112100-6 Lucrări de săpare șanțuri,
71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice

Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: proiectare și execuție lucrări la Piața Auto din localitatea Livezile cu următoarele lucrări: - construire zid de sprijin - 60 ml; - construire șanț pereat tip 1 - 150 ml și tip 2 - 100 ml; - construire trotuare lângă Sala de Sport - 100 ml; lucrări de nivelat, împrăștiat și cilindrat balast; - construire podeț cu țeavă corugată în lungime de 45 - 50 ml; - construire rigole betonate pe lungime de 30 - 35 ml.
Termenul limită de depunere a ofertelor 13.05.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
COD CPV 71322000-1; 45233160-8; 45112100-6
01.04.2021Solicitare ofertă achiziție directă
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: servicii de consultanță topografică în vederea îndeplinirii cerințelor legislative referitoare la aprobarea documentațiilor de fond funciar.
Termenul limită de depunere a ofertelor 06.04.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
31.03.2021Solicitare ofertă achiziție directă
CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specializată (Rev. 2)
Autoritatea contractantă Comuna Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, nr.160, județul Bistrița-Năsăud, tel/fax 0263-270034, email: primarie@primarialivezilebn.ro.
Obiectul achiziției: servicii pentru întocmirea proiectelor în vederea lucrărilor pentru paza obiectivelor din comuna Livezile, conform Legii nr. 333 din 2003
Termenul limită de depunere a ofertelor 05.04.2021, la sediul primăriei comunei Livezile, e-mail sau fax
CPV 79930000-2 Servicii de proiectare specializată (Rev. 2)

Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr. An Luna Descriere Fișier
7442 2020 Iunie UAT Livezile nr.7442 / 03.07.2020 / Luna iunie, anul 2020
44 2019 Decembrie UAT Livezile nr.44 / 06.01.2020 Luna decembrie, anul 2019
8808 2019 Iunie UAT Livezile nr.8808 / 04.07.2019 Luna iunie, anul 2019
7788 2019 Mai UAT Livezile nr.7788 / 06.06.2019 Luna mai, anul 2019
6146 2019 Aprilie UAT Livezile nr.6146 / 03.05.2019 Luna aprilie, anul 2019
2911 2019 Februarie UAT Livezile nr.2911 / 04.02.2019 Luna februarie, anul 2019
1560 2019 Ianuarie UAT Livezile nr.1560 / 06.02.2019 Luna ianuarie, anul 2019
Tip Descriere Fișier
PUG P.U.G. Comuna Livezile - Regulament local de urbanism
PUG P.U.G. Comuna Livezile
PUZ P.U.Z. Mănăstirea "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" Rebra
PUZ P.U.Z. Introducere teren în intravilan - Beneficiar PRO PAINTING SHOP S.R.L.
Nr. Data Descriere Fișier
9214 17.08.2021 INTENTIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL Nr. 9214 /17.08.2021 pentru introducerea in intravilanul localității Dumbrava a 2.000 mp in scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Dumbrava a terenului identificat in CF. nr. 25905 Livezile, nr. cad. 25905, în suprafață de 2.000 mp în scopul construirii unei locuințe individuale, inițiat de către proprietari Buhai Grigore și Buhai Domnica, în perioada 17.08.2021 - 17.09.2021
2341 25.02.2020 Proces verbal nr. 2314/25.02.2020, de acceptanță a serviciilor pentru Livrarea nr.1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare pentru sectoarele cadastrale nr. 276 și 277 din UAT Comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, precum și dovezile de publicare a anunțului privind data afișării documentelor tehnice mai sus menționate, atât într-un ziar de largă răspândire, cât și la avizierul Primăriei Livezile
1440 06.02.2020 Primăria comunei Livezile organizează în data de 14.02.2020, ora 11:00, la sediul Căminului cultural din localitatea Livezile, dezbaterea publică asupra proiectului ”Întocmire PUZ pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 28723 Livezile, nr. cad. 28723, în suprafață de 2000 mp”, inițiat de către proprietar PRO PAINTING SHOP S.R.L.”
7872 10.06.2019 Anunț intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 25368 Livezile, nr. cad. 25368, în suprafață de 10.482 mp, inițiat de către proprietari Cioată Speranța-Mariana și Cioată Didinu. Inițiator: Cioată Speranța-Mariana și Cioată Didinu.
5521 17.04.2019 Anunț public Cioată Speranța Mariana.
3402 12.03.2019 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
3399 12.03.2019 Anunț proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Livezile, actualizat prin hotărârea Consiliului local al comunei Livezile nr. 28 din 10 ianuarie 2003
2779 01.03.2019 Anunț intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea în intravilanul localității Livezile a terenului identificat în C.F. nr. 28723 Livezile, nr. cad. 28723, în suprafață de 2000 mp, inițiat de către proprietar PRO PAINTING SHOP S.R.L., inițiator PRO PAINTING SHOP S.R.L.

în curs de actualizare ...

Data Nr. dosar Fișier
04.11.2022 Dosar 900/2011
04.11.2022 Dosar 859/2011
03.11.2022 Dosar 271/2022
20.06.2022 Dosar 76/2012
23.05.2022 Dosar 2720/ex/2012
23.05.2022 Dosar 1343/ex/2012
23.05.2022 Dosar 1911/ex/2012
16.05.2022 Dosar 1910/ex/2012
16.05.2022 Dosar 900/2011
16.05.2022 Dosar 2860/2012
05.05.2022 Dosar 959/2011
28.04.2022 Dosar 729,733/2011
28.04.2022 Dosar 729,733/2011
19.04.2022 Dosar 2860/2012
07.04.2022 Dosar 208/2019
29.03.2022 Dosar 1343/ex/2012
29.03.2022 Dosar 2720/ex/2012
25.03.2022 Dosar 1910/ex/2012
25.03.2022 Dosar 1910/ex/2012
17.02.2022 Dosar 859/2011
14.02.2022 Dosar 148/2010
17.01.2022 Dosar 733/2011
03.01.2022 Dosar 774/2014
03.01.2022 Dosar 744/2014
16.12.2021 Dosar 208/2019
15.11.2021 Dosar Ex.774/2014
15.11.2021 Dosar Ex.774/2014
20.10.2021 Dosar 208/2019
11.10.2021 Dosar 953/L1
06.10.2021 Dosar 1911/ex/2012
05.10.2021 Dosar 1910/ex/2012
05.10.2021 Dosar 1909/ex/2012
05.10.2021 Dosar 2720/ex/2012
05.10.2021 Dosar 1343/ex/2012
30.08.2021 Dosar 1909/ex/2012
30.08.2021 Dosar 2720/ex/2012
30.08.2021 Dosar 774/ex/2014
30.08.2021 Dosar 774/ex/2014
20.08.2021 Dosar 915/ex/2021
20.08.2021 Dosar 900/2011
20.08.2021 Dosar 859/2011
20.08.2021 Dosar 733/2011
13.08.2021 Dosar Ex 16/2021
10.08.2021 Dosar 1343 Ex 2012
26.07.2021 Dosar Ex 779/2012
13.07.2021 Dosar Ex 16/2021
12.07.2021 Dosar 2720/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1910/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1911/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1909/ex/2012
12.07.2021 Dosar 1343/ex/2012
02.06.2021 Dosar Ex 16/2021
20.05.2021 208/2019
12.05.2021 1343
12.05.2021 1909
12.05.2021 1910
12.05.2021 2720
04.05.2021 76
04.05.2021 849
26.04.2021 733
09.03.2021 900
08.03.2021 915
17.03.2021 2720
17.03.2021 1910
17.03.2021 1909
17.03.2021 1343